สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล  (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
E-mail : online@inet.co.th โทร. 0-2257-7159 กด 3
ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนในวันเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ให้ดำเนินการตามประกาศที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร 
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563  ภายในเวลาทำการของธนาคาร โดยให้ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 380 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 350 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้วจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อใด
คำตอบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ทางเว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน และตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน” และสามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรายชื่อฯ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องติดตามและดำเนินการตามประกาศต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัคร และอื่น ๆ  สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1203 ในวันและเวลาราชการ หรือ Facebook : กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-2577159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LINE ID : @thaijobjob หรือ Facebook : สมัครงานราชการ By THAI.com