สารพันปัญหา
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1) แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ส่งมาที่ E-mail : dla.hr.recruit@gmail.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร 4 ชั้น 2 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซอง “ขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร” ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567 โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ 

คำตอบ : ให้ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) แก้ไขโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัครสอบ พร้อมลงชื่อกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่า และนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไชต์ https://dla.thajobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน” ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2556 - วันที่ 12 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คำตอบ : 1 . ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 - วันที่ 13 มกราคม 2567 ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานด้วย

2 . การชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai Next ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 - วันที่ 13 มกราคม 2567  ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานด้วย

3 . การชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 - วันที่ 13 มกราคม 2567 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานด้วย

4 . การชำระเงินผ่านทางเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 - วันที่ 13 มกราคม 2567 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานด้วย
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 380 บาท ประกอบด้วย

- ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 350 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ) 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในระยะเวลาที่กำหนด

คำตอบ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์  https://dla.thajobjob.com หัวข้อ " รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน"
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ https://dla.thajobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน” เมนู “พิมพ์ใบสมัคร”
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1203 ในวันและเวลาราชการ หรือ Facebook : กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น